รายละเอียดบทความ

การวัดดัชนีมวลกาย

 

การจะประเมินว่าอ้วนหรือไม่ เรามิได้ประเมินจากการดูด้วยสายตาอย่างเดียว แต่จะประเมินจาก ดัชนีมวลกาย

ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณไขมันในร่างกาย มีวิธีการประเมินง่ายๆแต่ได้ผลดีได้แก่

-      ดัชนีมวลกาย BMI (body mass index)

-      วัดเส้นรอบเอว Waist circumference

ดัชนีมวลกาย BMI (Body Mass Index)

การวัดปริมาณไขมันในร่างกายเป็นเรื่องที่ต้องใช้เครื่องมือในการวัด จึงใช้ดัชนีมวลกายมาวัด ค่าที่ได้มีความแม่นยำพอสมควร และสัมพันธ์กับปริมาณไขมันในร่างกาย วิธีวัดก็สะดวก 

     

สูตรการคำนวณดัชนีมวลกาย

ดัชนีมวลกาย BMI

=

น้ำหนัก (กก)


ส่วนสูง (ม)²


MI สามารถวัดได้ง่ายโดยวัดส่วนสูงและน้ำหนักและคำนวณตามสูตร โดยใช้น้ำหนักและส่วนสูงค่านี้ จะมีความสัมพันธ์กับปริมาณไขมันในร่างกาย 

ข้อระวัง BMI ใช้ประเมินปริมาณไขมันในผู้ที่มีกล้ามมากๆไม่ได้ และประเมินในผู้ที่กล้ามเนื้อลีบจากสูงอายุไม่ได้

 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกาย ระดับความอ้วน และภาวะเสี่ยง

 

ภาวะเสี่ยงต่อโรค

น้ำหนัก

BMI
กก/ตารางเมตร

Obesity class
ระดับความอ้วน

เส้นรอบเอว

ชาย < 40 นิ้ว
หญิง < 35 นิ้ว

ชาย > 40 นิ้ว
หญิง > 35 นิ้ว

น้ำหนักน้อย

<18.5

 

---

---

น้ำหนักปกติ

18.5-24.9

 

---

---

น้ำหนักเกิน

25-29.9

 

เพิ่ม

สูง

โรคอ้วน

30-34.9

1

สูง

สูงมาก

35-39.9

2

สูงมาก

สูงมาก

อ้วนมาก

>40

3

สูงมากๆๆ

สูงมากๆๆ

 

  • ภาวะเสี่ยงต่อโรค หมายถึงภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่สอง ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด ไขมันในเลือดสูง
  • ผู้ป่วยที่มีเส้นรอบเอวมากแม้ว่า BMI จะปกติก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเช่นกัน
  • จะเห็นได้ว่าท่านที่มีดัชนีมวลกายตั้ง 25 ขึ้นไปโดยเฉพาะมีเส้นรอบเอวมากว่า 40 นิ้วในชาย 35 นิ้วในหญิงจะต้องเริ่มรักษาอย่างจริงจัง

วัดเส้นรอบเอว Waist circumference

 

 

ค่ารอบเอวที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

  • ชาย >40 นิ้วหรือ 102ซม.
  • หญิง > 35 นิ้วหรือ 88 ซม.

 

  • การวัดเส้นรอบเอวจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณไขมันในอวัยวะภายในช่องท้อง หากมีไขมันช่องท้องมาก จะพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค มากกว่าไขมันที่อยู่ตามแขนหรือขา ผู้ที่มีดัชนีมวลกายเกิน แต่เส้นรอบเอวไม่เกิน กลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อโรคไม่มาก
  • วิธีการวัดเส้นรอบเอว วัดรอบเอวระดับกึ่งกลางกระดูกสะโพกส่วนบนสุด และขอบล่างของกระดูกซี่โครงให้ขนานกับพื้น และต้องวัดขณะหายใจออกเท่านั้น
ผู้ลงบทความ : surisa